Regler

I Byplanvedtægt nr. 11, §7, stk 9 står: ”Hegn i skel skal være levende hegn af en højde på 1.8 m….. Levende hegn mod stier og veje skal plantes 40 cm bag skellinjen.”  

 

Ifølge Lov om offentlig vej §87 og Privatvejslovens §47 skal man som grundejer holde sin beplantning på egen matrikel, dvs. hele hækken/beplantningen skal holdes indenfor skellinjen. 
Beplantningen må heller ikke skygge for gadebelysning, skilte eller øvrigt inventar.

 

Det er dog tilladt, at træer og øvrig beplantning rager ud over vejareal, hvis der er en frihøjde på hhv. 2.75 m over stier og 4.20 meter over vejareal.

Illustrationen herunder viser de gældende regler for beplantningen.

 

Jeg håber, at dette kan give anledning til en bedre forståelse for beskærignsreglerne, så vi kan undgå en masse påbudssager.